Wspieramy Twój biznes profesjonalnymi rozwiązaniami 

Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji: 

 Zadzwoń: 82 565 31 91, Napisz: boxplan@boxplan.pl

 

Obowiązki podatnika i osoby obsługującej kasę.

Podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani do:

 • dokonywania rejestracji każdej sprzedaży przy zastosowaniu kasy i dokonywania wydruku z każdej sprzedaży paragonu fiskalnego lub faktury VAT oraz do wydawania oryginału wydrukowanego dokumentu nabywcy,

 • sporządzania raportu fiskalnego dobowego po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym, oraz sporządzania raportu fiskalnego za okres miesięczny po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu, ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rezerwowej lub zaprzestania sprzedaży,

 • dokonywania wydruku wszystkich emitowanych przez kasę dokumentów i ich kopii na rolce papierowej lub ich zapisu na kopii elktronicznej;

 • stosowania kas wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, bez prawa ich używania przez osoby trzecie;

 • zgłoszenia kasy w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy;

 • naniesienia na obudowę kasy w sposób trwały jej numeru ewidencyjnego,

 • zamieszczania wpisów w książce kasy rejestrującej,

 • przechowywania książki kasy w miejscu i przez okres jej użytkowania oraz udostępniania jej na żądanie właściwych organów,

 • prowadzenia po fiskalizacji kasy wyłącznie sprzedaży w trybie fiskalnym i nieprowadzenia sprzedaży na kasie po jej fiskalizacji w żadnym innym trybie niefiskalnym, w tym w trybie szkoleniowym.

Zakończenie użytkowania kasy

 Jeżeli w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej podatnik:

 • zaprzestanie działalności;

 • zaprzestanie użytkowania kasy;

wówczas będzie zobowiązany do zwrotu odliczonej wcześniej kwoty z tytułu zakupu kasy.

Jeżeli jednak zaprzestanie użytkowania kasy nastąpi wskutek zdarzeń losowych, np. kradzieży, działania żywiołu, trwałego uszkodzenia wówczas obowiązek zwrotu odliczenia nie nastąpi. Zarówno bowiem ustawa, jak i rozporządzenie wykonawcze, uzależniają obowiązek zwrotu od działań podatnika, a nie od czynników zewnętrznych, na których działanie podatnik nie ma wpływu.

Nasza strona używa plików cookies aby dostosować i ułatwić przeglądanie stron.
POLITYKA PRYWATNOŚCI ZGADZAM SIĘ NIE ZGADZAM SIĘ